20 проекта в различни сектори са подкрепени от JASPERS през 2019 г.

Правителството одобри отчет за изпълнение на мерките от Плана за действие 2014-2020 г. на JASPERS (Съвместна помощ за подготовката на проекти за Европейските региони) през 2019 г.

В рамките на изминалата година 20 проекта в областите „транспорт“, „околна среда“, „изграждане на интелигентни градове“ и „административен капацитет“ са получили експертна помощ от страна на Инициативата. Реализираните интервенции са насочени към повишаване качеството на подготвяната документация по приоритетни национални проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и към засилване на институционалния капацитет на структурите, отговорни за управлението на политиките в съответните сектори.

JASPERS е традиционен партньор в усилията на страната ни за постигане на ефективно усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз. Предоставяната по линия на Инициативата техническата помощ е безвъзмездна за страната.

Pin It on Pinterest