Създават Обществен съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) работи усилено за ограничаване на сивата икономика и недекларираната заетост, като освен чрез активно участие в тристранния диалог и подготовка на становища по темата, реализира и редица мерки.

В рамките на проект BG051PO001-2.1.05„Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, финансиран от ОПРЧР 2007–2013г. в партньорство с КНСБ, беше създаден Национален център „Икономика на светло“ и разработен Композитен индекс за изчисляване на светлостта на икономиката. Бяха обучени общо 4000 лица от 505 предприятия, бяха информирани повече от 17500 лица за вредите от неформалната икономика и начините за справяне с нея, беше създадена гореща телефонна линия, на която са подадени 2700 сигнала и бяха направени повече от 20 000 консултации на целевите групи. Проектът беше определен като иновативен от страна на наблюдаващите представители на Европейската комисия, а неговата устойчивост към днешна дата се гарантира със собствени средство то АИКБ, като ежегодно оповестяваме стойността на Композитния индекс в рамките на традиционната церемония по връчване на наградите „Икономика на светло“.

Един от основните резултати по посочения проект беше и създаването на Обществен съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика (ОС). Съветът се състои от представители на различни институции, като Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на правосъдието, Националната агенция по приходите, Националния осигурителен институт, както и на медии, и на социалните партньори. Неговата роля е ключова за осигуряване на прозрачност, обективност и публичност на постигнатите резултати и развитие на политиките и нормативната база в областта на ограничаване и превенция на сивата икономика.

АИКБ, водена от своето желание да продължи и задълбочи работата си в тази сфера стартира през месец октомври изпълнението на Проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“, съфинансиран от ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“.

Основната цел на проекта е посредством съвместни действия на АИКБ и КНСБ (основен партньор по проекта), и в тясно сътрудничество с институциите на пазара на труда и социалните партньори (асоциирани партньори), да допринесе за ограничаване и превенция на недекларираната заетост, постигане на устойчивост на пазара на труда, подобряване достъпа на заетост и качеството на работните места.

В рамките на проекта ние искаме да разширим и надградим работата на Обществения съвет и заедно с всички партньори, както и със съдействието на отговорните институции да разработим и апробираме пилотно инструменти за борба с недекларираната заетост, да разкрием нейните форми, включително изследвайки проявлението й в новите форми на заетост и да създадем Под-индекс за изчисляването й. Целите, които си поставяме през следващите две години и половина са:

1. Разширяване състава на ОС;

2. Разработване на нови процедури и правила за работа на ОС;

3. Разширяване на отговорностите и тематичното поле за работа на съвета;

4. Обсъждане на всички ключови документи и резултати, насочени към превенция и ограничаване на недекларираната заетост, обсъждане на предложения за нормативни промени и надграждане на Композитния индекс, включително чрез разработването на Под-индекс за изчисляване на недекларираната заетост.

Считаме, че мястото на медиите е важно за постигане на максимална прозрачност и публичност на вземаните решения в рамките на ОС.

Pin It on Pinterest