Състоянието на трудовия пазар в Свищов

През месец април в община Свищов се отчита тенденция на намаляване броя на регистрираните безработни.

В края на месеца те са 737 души, което представлява намаление в сравнение с предходния месец с 37 души.

Равнището на безработица намалява с 0.2 пункта и в края на месеца е 4.7 % /при 5.6 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 876 души или със 139 души повече от сегашния, а равнището е било 5.6 %.

Характеристики на безработицата през месеца:

 • Пол и възраст – в структурата по пол е налице тенденция на доминиране дела на жените над този на мъжете, като вече броят на жените е по-голям с 19 души. Относителният дял на жените бележи нарастване и е 51,29 срещу 48,71 за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 42,78 % – 57,22 %.
 • Възрастова структура на регистрираните безработни лица

Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:

 • лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 13,84 на сто, а броят им е 102 души. Отчита се намаление на абсолютния брой с 5 души и незначително покачване на дела им в общата структура;
 • през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 282 души и относителен дял 38,26 на сто. Отчита се намаление на абсолютния брой с 25 души и снижение на дела им с 1,4 пункта;
 • възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 353 души и относителен дял 47,9 на сто. През месеца в тази група се отчита намаление със 7 души и покачване на дела им с 1,39 пункта;
 • Професионални характеристики:
 • Броят на лицата с работническа професия е 228 души, а относителният им дял заема 30,94 на сто. Тази група вече е изместена от първо на последно място през месеца, като се отбелязва намаление с 31 души и снижение на дела с 2,52 пункта.
 • Броят на лицата без специалност и квалификация вече е на първа позиция с абсолютен брой в края на месеца от 259 души. Относителният им дял нараства и е 35,14 %.
 • Групата на специалистите без работа вече е на второ място и обхваща 250 души. Отбелязва се абсолютно намаление със 7 души. Относителният им дял е 33,92 на сто от общата структура и бележи тенденция на покачване с 0,72 процентни пункта.
 • Степен на образование:

В образователната структура се наблюдават следните тенденции:

 • Намаление на абсолютния брой и снижение дела на групата на лицата със средно и основно образование;
 • Повишение на заемания дял на лицата с начално, основно и висше образование;

Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 64 души, а относителният й дял заема 8.68 %.

Групата на лицата с основно образование наброява 125 души, а относителният й дял заема 16,96 %.

Висшистите без работа са 163 души с относителен дял 22.12 на сто от образователната структура.

Лицата със средно образование са 385, което е 52.24 на сто от структурата на безработните по образование.

През месец април изходящият поток вече превишава входящия с 37 души. Новорегистрираните лица са 127 души, лицата с възстановена регистрация – 1 /обща численост на входящия поток 128 души/. Изходящият поток наброява 165 души, от които 138 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 118 души, от които 1 – по ОП „РЧР”, 1 – по програми, 2 – по насърчителни мерки, а останалите 114 – на първичен пазар.

Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 19, а прекратените по други причини – 8.

Pin It on Pinterest