Ясен Кацаров: „Топлофикация Перник“ инвестира в нови технологии, за да произвежда чиста енергия

Интервю на Илиана Беновска с Ясен Кацаров, директор на „Топлофикация Перник“, в ефира на „Радио К2“

Илиана Беновска: Вие сте с рубриката, в която ви запознаваме с определящи за България предприятия, отрасли и явления и техните ръководители, в момента имаме връзка с Ясен Кацаров, директо на „Топлофикация Перник“. Добър ден!

Ясен Кацаров: Добър ден на Вас и на вашите слушатели!

Илиана Беновска: Благодаря Ви за това участие, преди да започнем разговора ще ми позволите едно бързо експозе за това какво е ТЕЦ „Пернки“. В българската история град Перник е символ на индустриалното развитие на България. В града светва първата електрическа крушка, дори преди да има електричество в Царския дворец. „Топлофикация Перник“ е един от първите големи строежи след 9-ти септември 1944 г. Той е пуснат в експлоатация през 1951 г.  и всъщност с него започва изграждането на българската енергетика като такава. През 2021 г., мога да Ви честитя авансово, ТЕЦ „Перник“ ще чества своите 70 години. През годините той многократно е модернизиран, има изградена сероочистваща инсталация и електрофилтри и както обичат да казват някои енергийни експерти той изглежда стар отвън но нов отвътре. Основната функция на ТЕЦ-а, освен да произвежда електрическа енергия, е да доставя парно и топла вода на над 20 000  абоната в Перник. В момента няма алтернатива за друго отопление в града и доколкото аз знам вие предлагате най-евтиното в България отопление от топлоелектрическа централа. Така че не се очертава в близките десетки години да се спре този начин на отопление. С ТЕЦ-а, като консуматор на въглища, е свързана и определящата за Перник въгледобивна промишленост. Перник се наричаше доскоро „градът на миньорите“. През тази година в пернишката топлофикация бе направена една от най-големите екологични инвестиции в страната и в момента се монтират три големи газови генератора, наречени още когенерации. Инвестицията, заедно със строително-монтажните дейности, възлиза на около 10 милиона евро. И накрая ще си запазя за „черешката на тортата“, Вие, като директор на „Топлофикация Перник“, трябва да кажем, че по образование сте еколог и имате повече от 30 годишен стаж в Топлофикация. Така че това е символно, че един еколог оглавява една топлоелектрическа централа. Изчерпателна ли бях?

Ясен Кацаров: Да, напълно!

Илиана Беновска: И след като изчерпахме историята и важните факти, хайде сега по детайлите. Видяхте днес вероятно позицията на ЕК по интегрирания национален план енергия и климат на България. Успяхте ли да прочетете тази позиция? Каква е историята по отношение на това, че когато встъпи в своя мандат министърът на екологията Емил Димитров доста сериозно атакува ТЕЦ „Перник“ за екологичността на извеждания начин на енергия.

Ясен Кацаров: Да, така е наистина. В тази връзка бяха направени три броя извънредни проверки на изпълнение на условията по издадените ни комплексни разрешителни. Проверките бяха извършени от експерти на РИОСВ-София. Издадени са протоколи, констатирани са определени неизпълнения, според нас много важни, по отношение на емисии в атмосферата, емисии в отпадъчните води, отпадъци. Нямаме сериозни забележки. Тази седмица може би сте видяли, в интервю на министъра на околната среда и водите е посочено, че в град Перник няма завишение на измерените концентрации и по показател серен диоксид, и фини прахови частици. Тоест според мен и фактите, и извършените проверки говорят, че дружеството няма основание да се счита, че е замърсител или не изпълнява националното законодателство.

Илиана Беновска: Вторият деликатен въпрос беше горенето на RDF, горите ли отпадъци?

Ясен Кацаров: Категорично не! Минали сме през десетки проверки. Най-важното от тези проверки, което не стигна до широката общественост е, че дружеството няма технологична възможност. Ние можем да горим по прахов способ въглища. Няма как да бъдат раздробени до прах отпадъци, да минат през тракта на въглищата и да бъдат подадени през праховите горелки подадени за изгаряне. RDF е подходящо да се гори на скарни котли с каквито ние не разполагаме.

Илиана Беновска: Имаше също съмнения за това дали съхранявате по някакъв не особено добре регламентиран, ще се изразя по по-деликатен начин, на територията на ТЕЦ „Перник“ отпадъци?

Ясен Кацаров: Действително въпросът и проблемите бяха актуални към същото време, но на миналата година. Ние бяхме отдали на оператор част от територията, където този оператор наистина съхраняваше, но с предписание на РИОСВ-Перник. Към края на септември 2019 г. бяха премахнати от площадката тези отпадъци. И от началото на октомври 2019 г. до днес няма на територията на ТЕЦ-а никакви отпадъци – нито на дружеството, нито на отдадени на други оператори площи. 

Илиана Беновска: Ясни и чисти отговори, предполагам, че почиват на фактите?

Ясен Кацаров: Да. Само да допълня, извършени са десетки проверки от местната инспекция по околна среда, всичките са протоколирани и може да се получи насрещна информация от контролния орган.

Илиана Беновска: Така, да вървим напред, топлофикацията знаете, че е най-добрата алтернатива за градското отопление, обаче съвременното общество отдава все по-голямо внимание на екологията, няма нужда на Вас, като еколог, да го обяснявам и има даже бих казала прекалено силен спринт към „зелено производство“. Доколко този спринт е възможен? Знаете, че заради вредните емисии ЕК постави условие на доста европейски страни, в това число и на България, да закрие своето въглищно производство, в това число и топлоелектрическите централи. Знаете също така, че срещна сериозна съпротива от страни като Чехия, Словакия, Унгария и Полша. И при нас е сериозен въпрос, защото може да останат 300 000, не само работещи в тази област пряко, но и с аутсорснати производства без препитание. Как Перник се опитва да тръгне по пътя на умната модернизация, ако мога така да се изразя?

Ясен Кацаров: Ние повече от една година работим в тази връзка в две посоки. Първата е, както Вие казахте, доставка на модерните когенерационни мощности с гориво природен газ. Смятаме през следващото лято да работим само с тези когенерационни мощности. По този начин чувствително ще се подобри качеството на атмосферния въздух в града и ще намали количеството на депонираните отпадъци от „Топлофикация Перник“ АД, визирам пепел, сгурия и гипс от сероочистваща инсталация. Вторият път е разнообразаване на горивния микс чрез добавяне на биомаса, като по изискване на местната РЗИ и местната РИОСВ под биомаса актуализирахме и конкретизирахме нашето инвестиционно предложение се разбира само слама и други отпадъчни от земеделието и горската промишленост естествени продукти. Това са двата пътя – разнообразяване на микса и преминаване, особено през летния сезон, на преминаване само на топлинна енергия само от природен газ.

Илиана Беновска: Европа ни критикува днес в своята позиция за Българския национален интегриран план енергия и климат, че не става ясно откъде ще бъдат инвестициите за постигане на енергийните и климатични цели в името на частичното модернизиране на енергетиката. Вие имате ли разчети какво ще струва на Перник този „поход“ по пътя към „зелената енергия“?

Ясен Кацаров: Подробни и дългосрочни разчети нямаме. Какво Вие казахте – в краткосрочен и средносрочен план инвестицията в когенератори, закупуване, доставка, монтаж, спомагателно оборудване, въвеждане в експлоатация и присъединяване е около 10 милиона евро. По отношение на преустройството на енергийния парогенератор, който използва въглища, на природен газ – нямаме подробни разчети. Към днешна дата работим и в тази посока.

Илиана Беновска: Както казах, г-н Кацаров, в крайна сметка обаче, факт е, че ТЕЦ „Перник“ отоплява Перник на най-ниската в България цена, поправете ме, ако бъркам?

Ясен Кацаров: Да, така е.

Илиана Беновска: Тогава как тази „зелена трансформация“ може да се отрази на произвежданата енергия? Томислав Дончев беше казал, че можем да станем „зелени“, но и бедни?

Ясен Кацаров: Благодаря за навременния въпрос! Наистина няма как значителните инвестиции да не доведат до поне малко повишение на цената. За нас основните разходи са горива, заплати, осигуровки и разходи за емисии. Към днешна дата, пак казвам в дългосрочен план е трудно да се прогнозира и политиката на цената при ценообразуването, за бъдат защитени както производителите, така и абонатите, така и влиянието на малките централи и производители, каквито сме ние, в целия микс на произвежданата електроенергия от малки и големи производители. Рано е да се каже при толкова много неизвестности какъв ще е ефектът за крайния потребител.

Илиана Беновска: Това е важно и предполагам, тъй като имахте една идея в ТЕЦ „Перник“ да разширите дейността в околните села и даже в Радомир, ако не се лъжа, така ли беше?

Ясен Кацаров: До мен не е стигнала такава информация.

Илиана Беновска: По време на местните избори се появи такава информация.

Ясен Кацаров: Възможно е, но в близките населени места има и квартали, които не са топлофицирани, напълно реалистично е да бъде разширена мрежата.

Илиана Беновска: В този смисъл искам да довърша въпроса, всъщност ще обсъждате ли тези подобрения и преминаване към по-екологични методи и с местната управа, например с кмета на Перник Станислав Владимиров, с който знам, че работите добре?

Ясен Кацаров: Задължително, задължително! Без партньорство с местната власт ще ни бъде трудно.

Илиана Беновска: Готови ли сте за зимата?

Ясен Кацаров: Да, определено. При нас над 60 години е опитът в топлоподаването и 70 в електропроизводството. Не очакваме нещо по-различно през следващия отоплителен сезон, с изключение на голямото неизвестно – ковид пандемията. Наистина не знаем какви ще бъдат мащабите.

Илиана Беновска: Ако бъдат по-мащабни, ако можем така да се изразим, доста хора ще си останат вкъщи и ще имат нужда от повече топлина и топла вода.

Ясен Кацаров: Вероятно.

Илиана Беновска: Тоест вие имате подготовка и за това?

Ясен Кацаров: Имаме – като горива, реагенти, опит. Направили сме необходимите ремонти през лятото и профилактика на съоръженията. От моя гледна точка и от опита, който имам, не очаквам някакви смущения.

Илиана Беновска: Добре, много Ви благодаря за това интервю и ще Ви помоля да ни държите в течение на тези публични мероприятия, които ще предприемете, например по отношение на обсъждане на цени и така нататък!

Ясен Кацаров: Да, и аз благодаря!

Pin It on Pinterest