Бизнес

Към кого да се обърнем при нужда от консултация при смяна на кариерната посока

Кариерата е нашето професионално отражение в обществото. Повечето от нас се стремим да видим най-добрия образ в отгледалото, но в някои случаи се сблъскваме с друг образ, който не отговаря на нашите очаквания.

Консултацията за смяна на кариерната посока е решението за промяна на нашия професионален имидж. Кариерното ориентиране служи за определяне на най-вярната посока за развитие на нашите умения, талант и качества.

Кариерна консултация: що е то?

Кариерната консултация е комплексен процес, съставен от последователни стъпки и етапи. В неговата основа стои сътрудничеството между потенциални кандидат и специалист. Двете страни обменят информация, необходима за установяването на повратната точка в професионалния път.

Процесът на кариерно ориентиране обхваща етапи на разговори, тестове, оценъчни листове и планиране. На база събраните данни и поставените цели, крайната идея на консултацията е да определи подходящата позиция за кандидата. Успешната кариерна ориентация се основава на взаимодействие между двете страни в процеса – потенциални кандидати и консултанти.

Защо се нуждаем от кариерна консултация?

Консултацията за смяна на кариерната посока осигурява важни ползи за кандидата. На първо място, кариерното ориентиране е подходящо за хора без опит. Те могат да придобият ясна представа за професионалните роли, отговарящи в най-висока степен на техните умения и таланти. Ако сте в ролята на кандидати без опит, кариерната консултация ще ви начертае ясна пътека със стъпки, които да следвате. Професионалното съдействие ще ви даде повече яснота относно най-подходящата роля за вас на база личностни и практически характеристики.

Второ, кариерната консултация може да е подходяща за вас, ако се чувствате неудовлетворени на работното място. Настоящата ви професионална роля може да се окаже твърде интензивна, отегчителна или монотонна за вашите очаквания и желания. Консултацията по кариерно ориентиране ви помага да се откъснете от тази среда и да поемете по нов път на реализация. В резултат, вие ще откриете вдъхновяваща и мотивираща професионална роля според вашите очаквания и идеали.

Откриването на подходяща кариера е начин да отключите своя потенциал и да разширите възможностите си за развитие. Консултацията има за цел да стимулира скритите ви способности и умения, за да ги насочи към намирането на идеалната професионална роля за тяхното усъвършенстване.

Към кого да се обърнем при нужда от кариерна консултация?

За извършването на кариерна консултация е важно да се обърнем към доверени специалисти с необходимата експертиза и знания в сферата. HR специалистите са професионалисти с тесни познания за тенденциите и спецификите на пазара на труда. Към тях можем да се обърнем при нужда от кариерно ориентиране и промяна в професионалния път.

Специалистите по подбор на персонал предоставят услуга за изготвяне на кариерно ориентиране – план за постигане на желаната позиция или откриване на нов професионален път. Ролята на HR експертите е да ви съдействат в дефинирането на ясни цели за постигане в кариерен план и определянето на мечтаната професионална позиция за вас.

HR експертите са запознати с основните инструменти и техники при набор на служители в компаниите. При нужда от смяна на кариерата е от изключително значение да получите насоки, с помощта на които да си осигурите мечтаната професионална позиция. Специалистите по подбор на персонал имат задачата да идентифицират вашите умения и изисквания, след което да ги приспособят в търсене на най-подходящата кариера за вас.

Как да сменим кариерната посока?

Кариерната консултация съдържа комплексен механизъм от стъпки и действия, целящи смяна на посоката в професионален план. Първата стъпка от процеса е HR експертите да проведат интервюта под формата на дискусии. Те съставляват опознавателния етап от консултацията – задаване на въпроси от общ и частен характер. Интервютата помагат на специалистите по човешки ресурси да открият отправни точки, върху които да фокусират своето изследване.

През първия етап от кариерната консултация се постигат няколко важни цели. Основните са скъсяване на дистанцията с клиента, събиране на лична и професионална информация, емоционално възприятие на интервюирания. През този етап HR успяват да открият основните поведенчески и психографски нагласи на потенциалния кандидат в търсенето на неговото кариерно развитие.

Следващият етап от консултацията за смяна на кариерната посока е провеждането на тестове и оценъчни карти. Те представляват експерименти, фокусирани върху поведението, уменията и личността на потенциалните служители. HR експертите са запознати с най-иновативните и функционални инструменти за измерване на качествата на кандидатите. По този начин се извеждат основни заключения за профила на бъдещия служител.

Консултацията за смяна на кариерното ориентиране продължава с определянето на цели на потенциалния служител. HR експертите оказват съдействие при дефинирането на основните ценности и желания на кандидата относно бъдещата му професионална роля. При структуриране на ясен план и подредени цели се повишават и шансовете за откриване на най-подходящата кариера за потенциалния служител.

На база събраната личностна и професионална информация, в съчетание с вече определените цели, HR експертите продължават с етапа на планиране. Специалистите по човешки ресурси дефинират ясните стъпки за проучване на пазара на труда и откриване на най-подходящата професионална роля за кандидата.

След идентифициране на правилната позиция, HR експертите имат задачата да окажат съдействие в процеса по наемане и задържане на кандидата в компанията. Те изготвят стратегия за възможните етапи от приемно интервю до създаване на контакт с работодателя. Специалистите по човешки ресурси завършват цикъла на кариерната консултация с предоставяне на професионална подкрепа през целия етап до трайното установяване на кандидата в структурата на компанията.

Какво научихме дотук?

Създаването на мечтаната кариера е споделена цел между много хора. Не винаги обаче професионалната пътека ни отвежда там, където сме призвани да бъдем. Кариерната консултация се явява като перфектното решение за намирането на най-подходящия професионален път спрямо нашите умения, качества и мечти.

Смяната на кариерната посока е смело и комплексно начинание, за което често се нуждаем от специализирана подкрепа. HR експертите имат необходимите знания и умения за оказване на необходимото съдействие при откриването на мечтаната кариера. Те са специалисти с опит, знания и умения в сферата на пазара на труда.

Ролята на специалистите по човешки ресурси е оказването на съдействие през всеки етап от процеса по откриване на подходяща професионална роля. Механизмът на кариерната консултация за смяна на професионалния път включва етапите на опознавателно интервю, определяне на цели, откриване на подходяща позиция и изготвяне на стратегия за наемане на работа.

Източник: https://www.topskills-bg.com/

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest