Бизнес

Форум „Просюмърите – енергийните предприемачи на бъдещето“

Днес се проведе форум „Просюмърите – енергийните предприемачи на бъдещето“ част от проекта част от проект „Активни граждани за енергийно – незвисими общини“

Форумъ бе открит от г-н Ергин Емин, Председател на Асоциация на българските градове и региони, като в началото той благодари на експертите и участниците и разясни свършеното до момента по проекта.

Във форума участваха редица доказани експерти.

Част от модераторският екип е Цвета Димитрова, Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации /ИПУРИ/.

Павлин Стоянов от Климатека представи готовността на българите да произвеждат сами енергията си.

Иван Хиновски от Българска Енергиен и минен форум започна участниците с последни промени в нормативните документи, целящи стимулиране създаване и работата на енергийни общности

Що е то Енергийно независима община, беше расяснено от Любомир Димитров, Българска Енергиен и минен форум

Форумът продължи с уебинар на тема „Ролята на общините в прехода към зелена енергия“

Част от модератори бе г-жа Дора Томова от Български енергиен и минен форум

Как да бъде постигната декарбонизация и независимост от природния газ в общините представи експертът
Еленко Божков от КЕОБ

Емилия Бакърджиева от Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници представи пред участниците одели и възможности за финансиране на проекти на ВЕИ

Стефан Абаджиев от Камарата на умните мрежи в България запозна участниците с това, как можем да произвеждаме и продаваме енергия.

В уебинара се включи Йорген Сикеланд от B16 Urban Energy AS, който от своя страна представи добри примери от Норвегия за участието на бизнеса в зеления преход

Форумят приключи с ползотворна дискусия между участниците.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основна цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Организации, изпълняващи проект „Активни граждани за енергийно независими общини“:
1. Асоциация на българските градове и региони /АБГР/ – водеща организация;

 1. Български енергиен и минен форум /БЕМФ/ – партньор;
 2. Институт за предприемачество, устойчиво развитие и
  иновации /ИПУРИ/ – партньор;
 3. B16 Urban Energy AS, Норвегия – партньор.

ДЕЙНОСТИ, КОИТО ПРОЕКТЪТ ПРЕДВИЖДА:

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ЖИТЕЛИТЕ НА ЧЕТИРИТЕ ОБЩИНИ –
I. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОЦЕНКА ГОТОВНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД
В РАМКИТЕ НА ДЕЙНОСТТА Е ЗАЛОЖЕНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДВА ВИДА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
WWW.SURVEYMONKEY.COM/R/TRYAVNA
WWW.SURVEYMONKEY.COM/R/DRYANOVO
WWW.SURVEYMONKEY.COM/R/PANAGIURISHTE
WWW.SURVEYMONKEY.COM/R/KOSTINBROD

 1. ДЪЛБОЧИННИ ИНТЕРВЮТА СЪС ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ, ЕКОЛОЗИ И
  СЛУЖИТЕЛИ, РАБОТЕЩИ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНАТА
  ЕФЕКТИВНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ,
  РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕТИРИТЕ ОБЩИНИ.
  ЦЕЛТА НА ПРОУЧВАНИЯТА Е ДА СЕ ОЦЕНИ КАПАЦИТЕТЪТ НА
  ОБЩИНИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЩНОСТИ И ДА БЪДЕ
  ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯТА, ОТ КОЯТО ГРАЖДАНИТЕ И
  ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ИМАТ НЕОБХОДИМОСТ.

II. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ШИРОКА ИНФОРМАЦИОННА
КАМПАНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕСИТЕ НА ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД
Дейността има за цел популяризиране възможността
гражданите да участват в енергийния преход чрез
създаване на енергийни общности като възможна
социална иновация.
Дейността предвижда:

 • Провеждане на 3 информационни кампании,
  фокусирани върху трите оси на прехода към зелената
  икономика – Декарбонизация, Децентрализация и
  Дигитализация;
 • 3 кръгли маси в градовете Костинброд, Панагюрище и
  Трявна;
 • Заключителен Национален Зелен форум 2022;
 • Дигитална информационна кампания чрез социални
  мрежи, местни медии, радио-излъчвания, уебсайт на
  проекта, съдържащ ключови концепции и добри практики.

III. ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА
ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ НА
ОБЩИНИТЕ

Дейността цели изграждане
на експертни познания на
ключови участници в
местната власт, гражданското
общество и бизнеса по
отношение на Зеленият
преход, който на местно
равнище насърчава
производството на енергия от
възобновяеми източници,
разпространява енергийната
демокрация и намалява
енергийната бедност.

III. ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА
ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ НА ОБЩИНИТЕ
Дейността предвижда:

 • Обучение на общински експерти от всички
  общини;
 • Уебинар за представители на НПО и МИГ;
 • Тематичен форум „Просюмърите – енергийни
  предприемачи на бъдещето“;
 • Разработване на два пилотни модела за
  разработване на енергийни общности;
 • Заснемане на обучителен филм за наличните
  ресурси за зелена енергия с гражданско участие
  в целевите общини.

IV. ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ НОРВЕГИЯ И
ЕВРОПА, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА
MULTI-STAKEHOLDER ENGAGEMENT TOOLS (MSET)
(ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНГАЖИРАНЕ НА МНОГО НА
БРОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ)
Дейността цели запознаване с практики
от Норвегия и Европа, обединяващи
множество заинтересовани страни и
инструменти за диалог, вземане на
решения и прилагане на отговори на
съвместно решаваните проблеми,
свързани с участие на гражданите в
зелени инициативи.

Дейността предвижда:

 • Кабинетно проучване на европейските практики за участието на
  просюмърите за производство на енергия от биомаса и производство
  на РДФ от ТБО в Норвегия и Европа и изготвяне на Доклад;
 • Създаване на Сборник „Добри практики от Европа и Норвегия за
  включване на гражданите в Зеления преход“;
 • Адапитране на модела MSET;
 • Обучителна визита на експерти от българските общини в Норвегия.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest