Брикел подаде заявление пред КЕВР за утвърждаване на цена за топлинна енергия

На основание чл. 29 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ), “Брикел” ЕАД, гр.Гълъбово съобщава, че ще подаде в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявление за утвърждаване на еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода в размер на 64,14 лв/МВтч без ДДС за периода 01.07.2020-30.06.2021г.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Янилин Павлов/

Pin It on Pinterest