Решения на Общински съвет – Етрополе

На 27-ми август в малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871“ се проведе единадесето редовно заседание на Общинския съвет – Етрополе.

Присъстваха всички 17 общински съветници, а промени в дневния ред не бяха направени.

            Първа точка от дневния ред относно Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе 2016-2020 г. и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Етрополе през 2020 г.,  се прие от ОбС – Етрополе със 17 гласа „за“.

            Единодушно се прие предложението за решение по т.2 за включване на СУ „Христо Ясенов”-гр. Етрополе в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 година.

            С решението по т.3 съветниците  дадоха своето съгласие за формиране на маломерни паралелки, с изключения от минималния брой на учениците в паралелките, с по-малко от 10 ученици, през учебната 2020/2021 година, както следва:

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Етрополе

-една паралелка в 2 клас – 7 ученици

ОУ „Георги Бенковски“ – с. Малки Искър

-една паралелка в 5 клас – 7 ученици

-една паралелка в 4 клас – 7 ученици

            По т.4 общинските съветници дадоха своето съгласие за формиране на маломерни паралелки, с изключения от минималния брой на учениците в паралелките, с не по-малко от 10 ученици, през учебната 2020/2021 година, както следва:

СУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе
-една паралелка в 11а. клас, профил „Икономическо развитие“ – 12 ученици
-една паралелка в 11в. клас, профил „Физическо възпитание и спорт“-12 ученици

-една паралелка в 8в, клас, професия „Финансист“, специалност „Застрахователно и осигурително дело“ – 14 ученици

ПГ „Тодор Пеев“- гр. Етрополе
-една паралелка в 10б. клас, дневна форма на обучение, специалност „Електрически инсталации“- 12  ученици

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Етрополе
-една паралелка в 1 клас-13 ученици
-една паралелка в 4 клас-15 ученици
-една паралелка в 6 клас-15 ученици

-една паралелка в 7 клас -17 ученици
ОУ „Христо Ботев“ – с. Лопян
-една паралелка в 1 клас-10 ученици
-една паралелка в 4 клас-15 ученици
-една паралелка в 5 клас-16 ученици
-една паралелка в 6 клас-13 ученици
ОУ „Георги Бенковски“- с.Малки Искър
-една паралелка 1-2 клас /слята/-14 ученици
-една паралелка в 3-4 клас /слята/-16 ученици
-една паралелка в 7 клас-12 ученици

            По т.5 се актуализира Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година.

            По т.6, т.7, т.8, т.9 и т.10 се взе единодушно решение за Разпореждане с имоти – частна общинска собственост:

УПИ ХХVII – Общ., квартал 123 по ПУП на гр. Етрополе,

Имот № 642.25 , находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков“,

Имот № 641.17, находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков“,

Имот № 641.61, находящ се в землище Етрополе, местност „Баш Самоков“,

УПИ Х–171, квартал 23 по ПУП на с. Брусен.

            Със 17 гласа „за“ Общинския съвет – Етрополе прие т.11, с което се прекрати съсобственост, чрез продажба на общинската част от УПИ ХV–122,  квартал 30 по ПУП на с. Рибарица.

            По т.12 се прие решение за разкриване на нова социална услуга – делегирана от държавата дейност, реализираща дейността си на територията на община Етрополе, считано от 01.12.2020 година.

            С последната т. 13 ОбС – Етрополе даде своето съгласие Община Етрополе в партньорство с Община Елин Пелин да кандидатства по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, Процедура BGENVIRONMENT-3.002 – Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност”.

Pin It on Pinterest