news-42557-80625

Андрей Ковачев: Намаляването на разликите в достъпа до здравеопазване ще намали здравните неравенства между страните-членки на ЕС

Инициираната от българския евродепутат от ГЕРБ д-р Андрей Ковачев Група от евродепутати за достъп до качествено здравеопазване бе домакин на представянето на доклада „Здравето накратко: Европа 2016“, който обобщава най-новите тенденции в областта на здравето и здравните системи в 28-те страни-членки на ЕС. Изданието е резултат от сътрудничество между Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейската комисия с цел подобряване на познанията в областта на здравните въпроси за всяка държава и за ЕС като цяло в рамките на предложения от Комисията нов цикъл „Здравословното състояние в ЕС“.

„Европейската комисия често е критикувана, че не прави достатъчно в областта на здравеопазването. Според мен не само законодателството е важно, за да се подобри състоянието на здравеопазването в ЕС. Има конкретни стъпки, които могат да донесат европейска добавена стойност и ще са то полза за държавите и за пациентите. Такива са например по-доброто и стандартизирано измерване на достъпа и здравните резултати, както и обменът на добри практики между страните-членки. Аз приветствам новата инициатива на Комисията, която може да ни помогне да откроим по-ясно общите предизвикателства пред здравеопазването в ЕС, където наистина от по-засилено сътрудничество ще има полза. Важно е мнението на всички заинтересовани страни да бъде вземано предвид и те да са част от този процеса на вземане на решения. Затова нашата група в Европейския парламент ще продължи да предоставя платформа и да насърчава прозрачния диалог по темите за достъпа и намаляването на здравните неравенства“, заяви Ковачев пред участниците в събитието.

Докладът „Здравето накратко: Европа 2016“ отчита положителната тенденция за увеличаване на продължителността на живота във всички държави-членки ЕС, но показва също, че съществуват големи неравенства между тях. Това се дължи на различно равнище на излагане на рискове за здравето, но в голяма степен и на разликите при достъпа до висококачествено здравно обслужване. Намаляването на неудовлетворените здравните потребности поради липса на здравно покритие или високо равнище на директните плащания от джоба на пациентите е от особено значение за намаляване на неравенствата по отношение на здравето.

Публикувано от: novinata.bg