thumb_770x0_2019 - отчет 3_0

АП Велико Търново с най-добри резултати по отношение на нисък брой на върнатите дела и оправдани лица

През 2018 г. прокурорите от зоната на Апелативна прокуратура – Велико Търново отчитат много добри резултати  по отношение на нисък брой на върнатите дела и оправдани лица и по  съотношението на приключените към наблюдаваните дела.  

 Годишното отчетно събрание на Апелативна  прокуратура – Велико Търново се проведе на 12.04.2018 г. и бе ръководено от и.ф. апелативния прокурор Таня Недкова. На него присъстваха г-н Огнян Дамянов, член на Висш съдебен съвет, г-жа Пенка Богданова, заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, г-жа Славка Славова, завеждащ отдел “Административен“ при ВКП, г-н Янко Янев, председател на Апелативен съд – В. Търново, прокурорите от Апелативна прокуратура В. Търново и административните ръководителите на Окръжните прокуратури във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе.

Бяха изнесени статистически данни и анализ за работата на прокурорите във всички етапи на наказателния процес, административната и контролно-ревизионна дейност и на обема на прокурорската дейност в апелативната зона. Продължава положителната тенденция на трайно висок дял на решените преписки, спрямо наблюдаваните – около 95% през последните години.  Прокурорите са решили в едномесечен срок 29 280 преписки, като произнасянето в срок над 1 месец е само 0.2% от тези преписки.

          Броят на наблюдаваните в апелативната зона досъдебни наказателни производства е 20 435.  

През 2018 г. прокурорите от Апелативния район са внесли в съдилищата 4 601 бр. прокурорски актове – обвинителни актове /50%/, споразумения /34%/ и предложения по чл.78а от НК /16%/. Съдебните решения по внесените прокурорски актове са  4 935 бр., а осъдени и санкционирани са общо 4 990 лица. От тях най–много са за Общоопасни престъпления – 2426 лица, следвани от Престъпления против собствеността – 1 078 лица, Престъпления против стопанството – 408 лица и престъпления против личността – 283 лица.

Наблюдава се намаление на абсолютния брой и относителен дял на върнатите от съда дела като тенденция в четиригодишен период. За  2018 г. те съставляват 1.98 % от внесените в съда прокурорски актове. Най–добри резултати са отчетени при ОП – В. Търново, където няма върнати от съда дела. Оправдателните присъди и решения са само 1.70 % от внесените през годината прокурорски актове.

Публикувано от: novinata.bg