13207

В Силистра започна плащането на местните данъци и такси

Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Силистра, съобщава на гражданите и юридическите лица, че започна събирането на данък върху недвижимото имущество, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2019 година.


Срокът за плащане на дължимите данъци е както следва: за първа вноска до 30.06.2019 г., за втора вноска до 31.10.2019 г. 
На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 
5 на сто.

Заплащането може да се извърши в:
• касите на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Силистра;
• в кметствата;
• по банков път; 
• по интернет;
• Изипей.

Работното време с граждани в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Силистра: от 08.00 ÷ 16.00 часа и от 16.30 ÷ 17.00 часа

Публикувано от: novinata.bg