documents-4-Pixabay-640x325

Бизнес климатът в България се влошава

По-резервираните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месец влошиха бизнес климата в България. Общият показател намалява с 0,5 пункта спрямо месец по-рано, показват данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес. Основните фактори, затрудняващи предприятията продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила.  

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава с 2,7 пункта до 24,3 пункта- най-ниското ниво от ноември 2016 г. Според промишлените предприемачи настоящата производствена активност се запазва, като очакванията им за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни. По отношение на продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

 

Строителство

Бизнес климатът в строителството през декември запазва приблизително нивото си от предходния месец. Анкетата регистрира подобрение в оценките на строителните предприемачи относно настоящото бизнес състояние на предприятията, докато очакванията им за следващите шест месеца са по-резервирани. Основните проблеми за дейността продължават да бъдат свързани с недостига на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, макар че през последния месец се отчита намаление на негативното им влияние. Относно продажните цени в строителството мениджърите не очакват промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно

В този сектор НСИ отчита подобрение с 3,2 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче очакванията им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-неблагоприятни. Най-сериозното затруднение за бизнеса остава конкуренцията в бранша, посочено от 57% от предприятията. През последния месец се наблюдава и засилване на негативното влияние на фактора „недостатъчно търсене“, който измества на трето място фактора „несигурна икономическа среда“. Търговците на дребно предвиждат продажните цени в сектора да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Услуги

Според НСИ съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ остава приблизително на равнището си от ноември. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като намалена, като и очакванията за следващите три месеца са по-резервирани. Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да са основните пречки за дейността на предприятията. Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца. 

По статията работиха: Ралица Пейчева, редактор Бойчо Попов

Публикувано от: novinata.bg