phpqqmuou_800x_

Приета е стратегия за бъдещето, която защитава гражданите на ЕС и околната среда

Комисията прие свое съобщение, в което потвърждава ангажимента си за защита на гражданите и околната среда от опасни химикали и очертава действията, които възнамерява да предприеме, за да гарантира, че подходът на ЕС ще продължи да бъде най-модерният и най-подходящият за тази цел в света. С това съобщение Комисията изпълнява ангажимента, който пое миналата година по време на работата с държавите членки върху критериите за определяне на ендокринните нарушители в областта на пестицидите и биоцидите.

Комисията актуализира подхода си за идните години, като изхожда от знанието, опита и резултатите, натрупани в продължение на двадесетте години след приемането на Стратегията на Общността за веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система.

Стратегическият подход на ЕС към ендокринните нарушители и занапред ще се основава неотменно върху научните доказателства и принципа на предпазните мерки.

Комисията ще започне за първи пътцялостен преглед на законодателството, приложимо към ендокринните нарушители, чрез проверка за пригодност, която ще се основава на вече събраните и анализирани данни.

В приетото днес съобщение също така се посочват инициативите, които Комисията смята да предприеме, за да може съществуващите политики относно ендокринните нарушители да се реализират в пълна степен.

Публикувано от: novinata.bg