20181011_TD_1

Във Видин откриха семинар по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“

Областният управител Албена Георгиева откри семинар за консултации със заинтересовани страни по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“.

Георгиева приветства присъстващите представители на неправителствени организации и фирми от секторите туризъм и транспорт в област Видин. Областният управител обърна внимание, че експертното мнение на аудиторията е от значение за определяне нивото на обслужване, което посетителят може да очаква при посещение в област Видин, а също така и за определяне на критерии за необходимото качество на предоставяните транспортни и туристически услуги в региона. Албена Георгиева подчерта, че съвместна работа по проекта, свързана с разработване на планове за действие за подобряване на устойчивия туризъм и мобилност ще допринесе за постигане на устойчиво и балансирано развитие на нашата област и постигане на целите на Дунавската стратегия.

15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“), които да предложат на посетителите и местното население, възможност да пътуват и проучат Дунавския регион чрез устойчиви форми на транспорт, с цел намаляване използването на личен автомобил“, каза Георгиева и уточни, че Видинска област е място, което притежава многобройни културно-исторически обекти и днес е един от предпочитаните градове в Северозападна България за туристически посещения.

Една от основните идеи на проекта е да бъдат създадени т.нар. Перли. Перлата е член на мрежата от Трансданюб.Перли, която се изгражда по време на изпълнението на проекта и трябва да покрива определени стандарти, за да бъде окачествена като такава. Перла може да бъде община/селище, дестинация или регион, състоящ се от няколко общини, отдадени на устойчивата мобилност в туризма.места, дестинации или региони

Ръководителят на екипа за управление на проекта в Областна администрация Видин Десислава Обретенова представи резултатите от направеното проучване за област Видин, дали регионът отговаря на минималните изисквания да бъде квалифициран като Перла. Перла Видин обхваща територията на област Видин, която разполага с достатъчно ресурси, за да осигури богата, разнообразна и географски оформена туристическа оферта за привличане и задържане на туристи. Перлата е с добре развита транспортна система – достъпна чрез автомобилен, железопътен и речен транспорт. На територията на областта има туристически информационни центрове, където туристите могат да получат информация за атракции и туристически обекти в региона. Отчетно бе, че няма изградена единна информационна система за туризма на територията на Перла Видин и интернет страница за дестинация Перла Видин.

По време на семинара се обсъдиха възможностите за идентифициране на най-подходящата организация, която да поеме управлението на Перла – регион Видин, която ще участва в международната мрежа от Перли. Представен беше и бизнес плана за регионалната управленска структура. Функционирането на организация, която да управлява Перлата е от съществено значение както за областта, така и за жителите, защото съществуват реални предпоставки за развитие на туризма като структуроопределящ сектор в регион Видин. Организацията за управление на дестинация Видин ще има водеща роля в управлението и маркетинга на туризма в областта. Тази организация ще разчита на партньорства и сътрудничество с всички заинтересовани страни, за да може съвместно да промотира уникалния туристически „продукт“ на Перла Видин.

Областна администрация Видин е партньор по Проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“, който се изпълнява в рамките на 2.5 години и се финансира от „Транснационална програма Дунав“, с общ бюджет от 2.9 милиона евро. В проекта участват 15 партньорски организации и 24 асоциирани стратегически партньори, които са посветили своята дейност на концепцията за устойчива мобилност в туризма. По време на проекта всяка участваща дестинация ще се присъедини към концепцията чрез поредица дейности, например – създаване на информационни центрове за мобилност, обучение на мениджъри по мобилност, прилагане на мерки за изграждане на капацитет сред местните заинтересовани организации, подобряване на информационната обезпеченост на мобилността и туризма.

Публикувано от: novinata.bg