IMG_6088

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Хасково

 

Областният съвет за намаляване риска от бедствия прие днес списък на обектите, които да бъдат включени в Областната програма за намаляване риска от бедствия. Участъците са предложени от общините в областта.

  1. Участък от река Марица с координати – начало N 420324,71 E 253858,49 край N 420340,88 E 253843,54. , за който при проверката комисията е констатирала:

Ляв бряг на река Марица в землището на с. Брод е необходимо изземване на наносни отложения от ляв бряг по дължина 750м. за изправяне на брега и осигуряване на добра проводимост.

Наносен остров, незалесен в река Марица е необходимо изземване на наносни отложения и премахване на острова с дължина 770 м. за осигуряване на добра проводимост.

  1. Участак на река Бисерска на границата на урбанизираната територия /след селото/-местност „Мандрата“, в землището на с. Бисер, на завоя на реката се получава голям разлив при високи води. Заливат се стотици декари селскостопански площи.
  2. Река Мусачевска – извън урбанизираната територия в землището на с. Калугерово. Коритото на реката е обрасло с тревна растителност и храсти, и е затлачено с наноси от тиня, като това силно намалява проводимостта на реката, и при високи води е причина за заливане на крайните къщи на с. Калугерово.
  3. Река Марицав района на Симеоновград и вливането на река Сазлийка в река Марица. При проверката комисията разгледа проводимостта на речното корито на река Марица в района на гр. Симеоновград и вливането на река Сазлийка в река Марица. Констатирано беше, че в участъка има няколко новообразувани острови от наносни отложения. За подобряване проводимостта на реката, комисията счита, че е необходимо премахването на островните образования от наносни отложения в 5 участъка
  4. Участък на река Марица в Свиленград, от новия мост до стария мост с дължина 459 м. Комисията установи наличието на новообразуващи се острови от отлагания на земни маси, като на места същите са започнали да се залесяват с храстовидна растителност. Необходимо е изземване на наносните отложения така, че да не бъде нарушена проводимостта на речното корито, което от своя страна може да доведе до широки разливи и наводнения в гр. Свиленград при високи води.

Участък на река Марица в Свиленград, от стария мост до ЖП мост с дължина 1027 м. Комисията установи наличието на новообразуващи се острови от

Публикувано от: novinata.bg