con 1

Община Ловеч е готова за новата учебна година

Община Ловеч е готова за новата учебна година, съобщи на 14 септември на пресконференция кметът Корнелия Маринова.

На територията на Община Ловеч има изградена и функционира необходимата мрежа от образователни институции, предлагащи адекватни образователни услуги. Детските градини в Общината са общо 9, от тях 8 са в гр. Ловеч, към които има 3 изнесени групи в селата: Лисец, Славяни и Малиново. Детската градина в с. Дойренци има 2 изнесени групи в с. Александрово. За децата, в задължителна за предучилищно образование възраст, от селата на общината без детска градина са осигурени места и превоз с училищните автобуси до функциониращите детски градини.

По прогнозни данни, за новата 2018/2019 учебна година в детските градини са записани 1012 деца. От тях 5-годишните са 207, а 6-годишните – 256. Децата са записани в 42 групи, като тази година няма да бъде сформирана група в село Радювене. През изминалата 2017/2018 учебна година, децата в детските градини са били общо 1027: 5-годишните – 253 , 6-годишните – 258. Сформираните групи са били 43.

На територията на Община Ловеч функционират 15 общински и държавни училища. В две общински училища имат несамостоятелни общежития – ПЕГ „Екзарх Йосиф І” и  средищното ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Ловеч.

През 2018 г., със  съответното решение на Министерски съвет, към двете иновативни общински училища от миналата година: ПЕГ „Екзарх Йосиф І” и ППМГ са добавени още едно общинско училище: ОУ „Васил Левски“ – гр. Ловеч и едно държавно училище: НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“ – гр. Ловеч, като тази професионална гимназия е и училище с национално значение.

По прогнозни данни, за новата 2018/2019 учебна година броят на децата в подготвителните групи и на учениците в І–ХІІ клас в ловешките училища е 4 649, с които ще се сформират 220 групи и паралелки. През изминалата учебна 2017/2018 година децата и учениците са общо 4 808 и с тях са сформирани 222 групи и паралелки.

В общината функционират два общински Центъра за подкрепа за личностното развитие (Ученическо общежитие и Общински детски комплекс), един държавен Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) и един държавен Център за специална образователна подкрепа (бившето Помощно училище) „Васил Левски”.

 1. Осигуреност с учебници, учебни помагала и документация за учебната година.

Според информацията предоставена от директорите, навсякъде са доставени и разплатени познавателните книжки, учебните комплекти и учебниците. Още през м. август общината е разпределила и предоставила на детските градини и училища всички полагащи им се целеви средства за заплащане на учебните комплекти и учебниците.

 1. Кадрова обезпеченост.

Детските градини, училищата и ЦПЛР са кадрово обезпечени. В някои от тях са обявявани свободни работни места за учители и вече са назначени такива. Директорите не са изразили притеснение за липса на кадрови потенциал.

 1. Осигуреност за отоплителния есенно-зимен сезон.

Всички образователни институции са осигурени с необходимите ресурси за есенно-зимния отоплителен сезон.

 1. Осигуреност на необходимите санитарно-хигиенни условия.

Във всички институции са осигурени необходимите санитарно-хигиенни условия.

 1. Извършени ремонти през 2018 година – вид, стойност и източник на финансиране.

В детските градини са извършени частични основни и текущи ремонти с обща стойност 139 726 лева, от които 87 353 лева със средства от делегираните им бюджети и 52 373 лева от външен източник – общинско дофинансиране за преизграждане на компрометирани подпорни стени в ДГ „Радост“.

В училищата и ЦПЛР са извършени текущи и основни ремонти с обща стойност 60 368 лв., от които 59 409 лв. от делегираните им бюджети и  959 лева от външен източник – дарение за закупуване на материали за извършване на текущ ремонт в ОУ „Васил Левски“ – с. Малиново.

Общо за функция „Образование“ за ремонти са изразходени 200 094 лв., в т. ч. 53 332 лв. от външен източник.

 1. Обзавеждане и техника, закупени през 2018 година – вид, стойност и източник на финансиране.

В детските градини са закупувани основно мебели за обзавеждане на занималните и спалните помещения, компютри и ел. уреди за кухните. Общата стойност на извършените разходи за обзавеждане и техника в ДГ – 48 155 лева е главно от делегираните им бюджети.

В училищата и ЦПЛР са закупувани основно компютърни конфигурации и друга компютърна и офис-техника, озвучителна техника и други пособия и обзавеждане за осигуряване на учебния процес. Общата стойност на извършените разходи за обзавеждане и техника в училищата и ЦПЛР е 50 814 лева, в т. ч. 14 730 лв. от външен източник – НП на МОН, а останалата част със средства от делегираните им бюджети.

Общо за функция „Образование“ за обзавеждане и техника са изразходени 98 969 лв. (в т. ч. 14 730 лв. от външен източник – НП на МОН). (Общо по т.5 и т.6: 299 063 лв.)

Заедно с 33 310 лв.  по „Региони в растеж“ за оборудване на две детски градини, плюс 50 814 лв.  в училища за обзавеждане и  техника, или всичко са изразходени 132 269 лева.

 1. Обобщената информация за училищен план-прием в І и V клас (актуална към 03.09.2018 г.) е както следва:

Записаните ученици в І клас са общо 292, като са сформирани 15,5 паралелки. В подготвителните групи на училищата са записани общо 48 деца на 5 и 6 години, като са сформирани 3 групи. През миналата година, към 13.09.2017 г., децата в подготвителните групи на училищата са били общо 52, като са сформирани 3 групи.

Записаните ученици в V клас са общо 328, като са сформирани 16,5 паралелки. През миналата година, към 13.09.2017 г. учениците в V клас са били общо 356, като са сформирани 16 паралелки.

 1. Информация за изпълнения държавен план-прием в VІІІ клас

Към 11.09.2018 г., от заявения държавен план-прием за VІІІ клас в 7 училища са сформирани 18 паралелки с 435 ученици, като 11 паралелки са с максимална пълняемост от по 26 ученици. Няма нереализиран държавен план-прием и паралелки с пълняемост под минимално допустимата от 18 ученици. През миналата година, към 08.09.2017 г., от заявения държавен план-прием за VІІІ клас в 6 училища са сформирани 18 паралелки с 430 ученици, като не е реализирана само паралелката в СУ „Св. Климент Охридски“ – VІІІ клас, профил „Хуманитарни науки“.

 

Извън информацията поискана от директорите на институции в системата на предучилищното и училищното образование:

 1. На заседанието на ОС – Ловеч на 13.09.2018 г., бяха приети 2-те предложения на Кмета на Община Ловеч за разрешаване на изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.), в три паралелки на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Александрово, общ. Ловеч и в седем паралелки на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ловеч.
 2. Приключиха дейностите за реализиране на проектите за обновяване на общинската образователна инфраструктура по ОП „Региони в растеж“. Както вече е обявено обектите са: ППМГ – двор (стойност на СМР по договор 410 587 лв.); ОУ „Васил Левски“ – двор (стойност на СМР по договор 398 308 лв.); СУ „Св. Климент Охридски“ – двор (стойност на СМР по договор 296 562 лв.); ДГ „Радост“ – двор (стойност на СМР по договор 268 481 лв.); ДГ „Зора“ – двор и сграда (стойност на СМР по договор 772 932 лв.). Ремонтът на сградата и двора на ДГ „Люляче“ в кв. Гозница (стойност на СМР по договор 693 614 лв.), също приключи и тя започва работа с деца на 17.09.2018 година. Общата стойност на СМР по договор за посочените обекти е 2 840 484 лв.
 3. Продължават дейностите по проекта за обновяване на общинската образователна инфраструктура в ОУ „Проф. Димитър Димов“ – двор и нова спортна зала (стойност на СМР по договор 1 370 607 лв.).
 4. Продължават дейностите по проекта за обновяване и реконструкция на сградата на НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“, която вече е държавно училище (стойност на СМР по договор 1 180 000 лв.).
 5. Разходите по ОП „Региони в растеж“ за обзавеждане в ДГ „Зора“ и ДГ „Люляче“ са 33 300 лв.
 6. Общо разходи за СМР по договор и за обзавеждане за обектите по ОП „Региони в растеж“ по т. 2, т. 3 и т. 4: 5 424 391 лв.

Създадена е необходимата организация, неприключилите ремонтни дейности да не попречат на нормалното и безопасно провеждане на учебните занятия.

Общата сума на разходите през 2018 година за образователната инфраструктура: за ремонтни дейности, обзавеждане и техника от делегираните бюджети на образователните институции и от външни източници, и за СМР по договор и обзавеждане по ОП „Региони в растеж“ е 5 723 454 лева.

Публикувано от: novinata.bg