bg-275x151

Общински съвет – Пловдив прие Актуализация на Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив

С Решение № 192, взето с Протокол №10 от 08.06.2017г. на Общински съвет – Пловдив прие Актуализация на Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив.

В изпълнение разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда, изм. и доп., ДВ бр. 12 от 3.02.2017г., Община Пловдив възложи актуализиране на План за действие към актуализираната Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив, който включва мерки за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в град Пловдив.

На основание чл.9, ал.1 и ал.2 от Закона за защита от шума в околната среда, Община Пловдив осигурява достъп до ПРОЕКТ на „Актуализация на План за действие към Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив” през периода 10.08.-10.09.2018г. включително, на електронната страница на Община Пловдив /www.plovdiv.bg Проекти на нормативни актове/ и в Община Пловдив, Дирекция „Екология и управление на отпадъците”, ул. „Емил де Лавеле” – № 9, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:15 часа.

Обществено обсъждане на проекта на Актуализация на План за действие за шума ще се проведе на 12.09.2018 г. от 11:00 часа в Голяма конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов”, ул. „Гладстон” – № 15, гр. Пловдив.
Писмени становища по проекта ще се приемат на общественото обсъждане или не по-късно от 7 /седем/ дни след датата на общественото обсъждане, регистрирани в Деловодството на Община Пловдив. Становищата от общественото обсъждане ще бъдат взети предвид от Община Пловдив при разработването на окончателен вариант на плана.

Публикувано от: novinata.bg