MalinaKrumova-780x405

Малина Крумова: Реформите във ВиК сектора са насочени към осигуряване на адекватни, достатъчни и качествени услуги на социално поносима цена

Основните предизвикателства и цели пред ВиК отрасъла.

    „Наскоро организирахте информационно събитие за подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК, какво беше това събитие и какви са резултатите от него?”, попита водещата Клара Маринова. Малина Крумова отговори, че това събитие е част от проект на стойност 15 милиона лева и ще продължи 54 месеца. Проектът се финансира по ОП „Околна среда” и има за цел да повиши ефективността на предоставяните услуги във ВиК отрасъла. Търсят се резултати в посока подобряване на приходите в отрасъла, изготвяне на механизми за реинвестиране на приходите, така че да се подобри услугата, обучение както на служителите, така и на асоциациите по ВиК, но също и предоставяне на информация на широката публика. Предвижда се и създаване на две информационни системи за които имаме ангажимент по Закона за водите –системата на ВиК услуги и регистър на асоциациите по ВиК, както и за водностопанските системи и съоръжения, което е необходимо, за да може да се събират адекватни данни за състоянието на системите, за необходимите мерки, за да може да се подобри планирането и цялостното формиране на политика с оглед по-нататъшното развитие на отрасъла.

   „Какви са реалните Ви очаквания, разбирам, че се поставят доста високи летви, но какво реално очаквате да се случи, така че гражданите да усетят тези промени?”, попита водещатаКлара Маринова. Малина Крумова отговори, че основната цел е да се подобрят ВиК услугите. Тя продължи, че има още един голям проект по ОП „Околна среда”, по който се разработват регионалните прединвестиционни проучвания. Целите и на двата проекта, както и на мерките, които ще се изпълнят в контекста на регионалните прединвестиционни проучвания, е да постигнем един финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл! Крайната цел на всички тези стъпки е насочена към това да се предоставят адекватни, достатъчни и качествени ВиК услуги на социално поносима цена! И това са нашите резултати в средносрочен и дългосрочен план!”, категорична бе Малина Крумова. Тя обясни, че стъпките за реформиране на сектора са налице. Предприетите през 2009 г. стъпки за въвеждане на нов институционален модел, който разделя оперативните функции на операторите от собствеността на активите са извършени. Все още обаче има много задачи, които трябва да бъдат изпълнени както по отношение на изграждане на инфраструктура, така и по подобряването на управленските модели.

От какво най-често недоволстват потребителите на ВиК услуги?

     „Когато отивате и се срещате с хората, от какво най-много недоволстват те?”, попита водещата Клара Маринова. Малина Крумова отговори, че наистина трябва да се подобри комуникацията с гражданите, защото голяма част от недоволството идва от това, че те нямат достатъчно информация. Неяснотата по отношение на това какво включва ВиК услугата се дължи до голяма степен на невъзможността на администрацията да комуникира правилно какво всъщност е това. Заместник-министърът обясни, че резките климатични промени, на които сме свидетели през последните години, изискват много инвестиции в хидротехнически съоръжения. Тези инвестиции могат да дойдат донякъде и през цената на водата, но много от потребителите не разбират необходимостта от тези инвестиции.

Финансирането на инвестициите във ВиК сектора.

    Малина Крумова обясни, че инвестициите, които са необходими за територията на България съгласно направените оценки преди няколко години са около 14 милиарда. ОП „Околна среда” предоставя една малка част от тези средства. Разработена е стратегия за финансиране на ВиК отрасъла, която се опитва да балансира възможните източници на средства. Заместник-министърът заяви, че най-вече финансирането на инвестициите през амортизационни отчисления в самите оператори, тоест през цената на водата. Това не изключва и други механизми, било то данъчни или донорски. Тези донорски средства обаче трябва да се използват като катализатор и привличане на частни ресурси. „Двете основни трудности в сектора са свързани с осигуряване на ефективно управление на ВиК операторите, така че да може да се освободи достатъчен ресурс за извършване на инвестиции и разбира се самия обем на инвестициите. Съгласно регионалните прединвестиционни проучвания в момента в 14 области ще инвестираме около 1,5 милиарда лева, но на фона на необходимите инвестиции виждате, че това съвсем не е достатъчно!”, завърши Малина Крумова разговора си с Клара Маринова в ефира на „Радио К2”

Публикувано от: novinata.bg