изтеглен файл (2)

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 18 и 19 юни

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 18 и 19 юни (понеделник и вторник). В понеделник се събират само две комисии, останалите са във вторник.

Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова  ще заседава на 18 юни 2018 г. от 15,30 ч. в заседателната зала по две точки. Те са приемане план за работата на Общински съвет-Ловеч за второто шестмесечие на 2018 година и изменение на решение № 694/29.03.2018 г. на Общински съвет-Ловеч.

Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов се събира на 18 юни 2018 г. от 15,00 ч. в заседателната зала. Ще разгледа пет точки, между които приемане план за работата на Общински съвет-Ловеч за второто шестмесечие на 2018 година, както и именуване на улици в гр. Ловеч, ж.к. “Червен бряг“.

Постоянната комисия по бюджет,  финанси и европроекти с председател Петко Петков ще заседава на 19 юни 2018 г. от 15,00 ч. в заседателната зала. Ще се разглеждат пет точки, сред тях е Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Комисията ще гледа и продажба на имот–частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8120.3.21, находящ се в сграда № 3 /партера на осем етажен ж.б. “Зора“, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.506.8120 по КК и КР на гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 55161/08.06.2018 г. чрез провеждане на публичен търг.

На 19 юни 2018 г. от 11,30 ч. в заседателната зала се събира Постоянната комисия по  икономическа политика, туризъм и  приватизация с   председател  Димитър  Димитров. Сред четирите точки е учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху имот-частна общинска собственост представляващ самостоятелен обект в сграда, намиращ се в сграда № 1 /бивш Дом на книгата/ разположена в поземлен имот в Ловеч. Ще се приема и план за работата на Общински съвет-Ловеч за второто шестмесечие на 2018 година.

Постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на  обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев се събира на 19 юни 2018 г. от 13,00 ч. в заседателната зала.

В точките е предвидено отчет за дейността на кметство с. Дойренци и на кметско наместничество в с. Дренов.

Постоянната комисия по здравеопазване  с председател д-р Лидия Несторова ще заседава по четири точки на 19 юни 2018 г. от 14,30 ч. в кабинета на общинския съветник. Една от тях е промени в състава на постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч.

На 19 юни 2018 г. от 10,00 ч. в заседателната зала се събира Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология и транспорт с председател Ангел Заимов. Ще се разглеждат 12 точки. Сред тях е продажба на имот –частна общинска собственост, по плана на новообразуваните имоти на местност Синан тепе, гр. Ловеч, чрез провеждане на публичен търг. Друга точка е учредяване на възмездно право на ползване за срок от 10 години върху общински поземлен имот лозе, в местността Горна могила в Къкрина, Община Ловеч, за устройване на постоянен пчелин.

На 19 юни 2018 г. от 16,00 ч. в заседателната зала се събира комисията на Венцислав Петрушев, която е по развитие на селските райони, земеделие и гори. Сред петте точки е учредяване на възмездно право на ползване за срок от 10 години върху общински поземлен имот с идентификатор 11452.19.29, НТП: друг вид земеделска земя, в местността Кермижа, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владиня, община Ловеч, за устройване на постоянен пчелин.

Комисията по социална, демографска и жилищна политика с председател Станимир Стоянов се събира на 19 юни 2018 г. от 14,00 ч. в кабинета на общинския съветник. Ще разгледа две точки. Първата е приемане план за работата на Общински съвет-Ловеч за второто шестмесечие на 2018 година. Втората е изменение на решение № 694/29.03.2018 г. на Общински съвет-Ловеч.

На 19 юни 2018 г. от 12,30 ч. в заседателната зала заседава Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението с председател Иван Иванов. Тя ще разгледа точката – план за работата на Общински съвет-Ловеч за второто шестмесечие на 2018 година.

Публикувано от: novinata.bg