img-9a2dc982f293faf0c3a3c01bb5b230b9-v_3.jpg__623x416_q85_crop_subsampling-2_upscale

Вергиния Кръстева: Постигането на високите цели на ОСП може да бъде гарантирано чрез прилагането на финансово добре обезпечени взаимно допълващи се инструменти

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева взе участие в срещата на високо равнище на министрите на земеделието на страните от Вишеградската група и България, Хърватия, Румъния, Словения, Литва, Латвия и Естония, която се проведе на 12 – 13 юни 2018 г. в гр. Баболна, Унгария.

Основните акценти в дневния ред бяха въпросите, свързани с бъдещата Обща селскостопанска политика след 2020 г., анализ на актуалната ситуация на пазарите в секторите на млякото, свинското месо и захарта, както и обмен на мнения за превантивни действия за недопускане по–нататъшното разпространение на заболяването Африканска чума по свинете на територията на ЕС.

В рамките на срещата, министрите (без Румъния) подписаха и Съвместна декларация относно бъдещата визия на Инициативата на страните от Централна и Източна Европа за базирани на знанието земеделие, аквакултури и горско стопанство в контекста на биоикономика (BIOEAST), към която България се присъедини през септември 2017 г.

Чрез документа, страните поемат ангажимента да изготвят Стратегическа програма за научни изследвания и иновации, фокусирана върху макрорегионалните приоритетни области, и целяща да подкрепи Европейското научноизследователско пространство.

Визията на инициативата осигурява основата за разработването на макрорегионална Програма за стратегически изследвания и иновации (SRIA), в чиито обхват са  идентифицирани три приоритетни области: (1) стратегическо мислене по отношение на биоикономиката, (2) осигуряване на качествени храни и фуражи за Европа и за света като цяло, и (3) индустриален тласък за селските райони.

Публикувано от: novinata.bg