768x432 (2)

В Устройствения правилник на МО са уредени функциите на директора на Щаба на отбраната

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на отбраната, с които се уреждат функциите на директора на Щаба на отбраната. Позицията е въведена поради идентифицираната необходимост дейността в Щаба на отбраната като стратегически военен щаб да се координира от нарочно определено длъжностно лице.

Задачите му са свързани с организиране изпълнението на нормативните и административните актове на министъра и на заповедите, разпорежданията и указанията на началника на отбраната в административните звена от Щаба на отбраната; координация на изготвянето и актуализирането на нормативните и административните актове, регламентиращи устройството и дейността на щаба; координация на участието на административните звена в подготовката и провеждането на стратегически или периодични прегледи на отбраната и въоръжените сили и т. н.

Друго изменение в Устройствения правилник, произтичащо от последните промени в ЗОВС, отменя изискването министърът на отбраната да определя със заповед условията и реда за оценяване на постоянния секретар на отбраната. Тъй като постоянният секретар на отбраната е най-висшият държавен служител в МО, спрямо него ще се прилага общият режим на Закона за държавния служител.

Публикувано от: novinata.bg