thumb_770x0_АП-София_4

Софийска апелативна прокуратура представи отчетен доклад за дейността през 2017 година

Административният ръководител на Софийска апелативна прокуратура Албена Вутова представи отчетния доклад за дейността на институцията през изминалата 2017 година.

 В годишното събрание взеха участие магистратите от Апелативна прокуратура – София и ръководителите на окръжните прокуратури в Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София – окръг, Софийска градска и Софийска районна прокуратури. Събитието беше уважено от заместник главните прокурори – Пенка Богданова и Мария Шишкова, представителите на Висшия съдебен съвет – Йордан Стоев и Пламен Найденов и заместник председателя на Софийски апелативен съд – Елена Каракашева.

През 2017 г. прокурорите от Софийския апелативен район са работили по 100 867 преписки, от тях новообразуваните са 89 484 броя. Решените преписки в срок до един месец са 94 467 броя или 97.70%. Този показател бележи висока срочност на произнасянията в апелативния район.

Общият брой на наблюдаваните досъдебни производства в Апелативния район е 83 792 броя, като новообразуваните са 45 397 броя. Решените досъдебни производства са 60 961 броя. Наблюдаваните бързи производства през 2017 г. са 6 146, което е с 32% повече в сравнение с предходната отчетна година.

 Най-голям брой от новообразуваните досъдебни производства са за престъпления против собствеността (47,2%), следвани от общоопасни престъпления (27.93%) и такива срещу личността (8.3%).

В съдилищата от апелативния район по прокурорски актове са образувани общо 10 593 дела. Решените дела по обвинителни актове са 7 381, по споразумения – 2 892, а по предложения по чл. 78А от НК – 291 броя.

 Осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт лица са общо 9 935. Най-често налаганото наказание и през 2017 г. е лишаването от свобода, като условно са осъдени 4 676 лица, а ефективно 1 997 лица. Наказанието пробация е наложено на 1 225 лица. Глоба е наложена спрямо 3 373 лица, което бележи увеличение. Общият им размер възлиза на 4 597 344 лева.

През отчетния период прокурорите от териториалните структури са участвали в 41 900 съдебни заседания, като общо 22 768 дела са разгледани с участие на прокурор.

Общият брой на подадените протести в апелативния район е 1 011, от които 939 са въззивни, а 72 са касационни протести. Спрямо предходния отчетен период се наблюдава увеличение на разгледаните от съда касационни протести, както и на уважените такива.

Постановени са 5.62 % оправдателни съдебни актове от общо решените от съда 12 196 дела, като този показател запазва устойчивост през последните години.

На специален надзор през 2017 г. са взети 254 досъдебни производства, като се наблюдава увеличение на внесените от тях в съда. Те са за организирана престъпна дейност – 5 броя, за убийства с особен обществен интерес – 36 броя, за изпиране на пари – 9 броя, за документни престъпления, данъчни и финансови измами – 11 броя и за корупционни престъпления – 80 броя.

По отношение на досъдебните производства, водени срещу магистрати, се констатира увеличение на броя им – 75 броя за 2017 г., спрямо 59 броя за 2016 г. От тях 33 дела са водени срещу прокурори, 35 срещу съдии и 7 срещу следователи.

В прокуратурите от района на Апелативна прокуратура – София са наблюдавани общо 1 204 досъдебни производства, образувани за корупционни престъпления. Осъдените и санкционирани лица с влязла в сила присъда са 102, като налице е увеличение на осъдените лица спрямо предходната година – с 27 броя. Най-голям дял сред корупционните престъпления заемат присвояванията – 481 броя.

През 2017 г. в апелативния район са наблюдавани общо 1860 досъдебни производства, образувани за данъчни престъпления, които са с 280 повече от предходния отчетен период. В съда са внесени 317 досъдебни производства и по тях са осъдени 288 лица.

За изпиране на пари са наблюдавани 168 досъдебни производства, като броят им се увеличил с 38% спрямо 2016 г.

Налице е тенденция за увеличаване на досъдебните производства, образувани за незаконен трафик на наркотични вещества и контрабанда – 4 541 броя за 2017 г. По тях са изготвени 372 обвинителни акта срещу 441 лица. Осъдени са 717 лица с влязла в сила присъда, а оправданите лица са 28.

За целия апелативен район през 2017 г. общият брой на прокурорските актове и участия в съдебни заседания е 562 057 броя, което е с 3 351 броя повече в сравнение с 2016 г.

В рамките на годишния отчет бяха очертани и основните приоритети в дейността на АП – София за 2018 г., сред които са продължаване на засиления контрол относно спазването на сроковете по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ, повишаване на качеството на работата по наказателносъдебния надзор, акцентиране върху работата по делата, взети на специален надзор, повишаване активността при изпълнение на присъдите с ефективно изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

След представянето на годишния доклад от административния ръководител на Софийската апелативен прокуратура, окръжните прокурори споделиха своите виждания относно спецификата на работата на отделните териториални структури, въпросите за щатната численост и натовареност на прокурорите. Те посочиха проблемите, които срещат в своята работа, свързани най-вече с липсата на вещи лица и преводачи, което значително затруднява срочното и качествено приключване на водените досъдебни производства.

Бяха обсъдени въпроси, свързани с конкретни количествени показатели в работата на държавното обвинение в апелативния район.

От страна на представителите на ВКП, ВСС и САС бяха дадени положителни оценки на цялостната дейност на АП – София, в това число устойчивото увеличение на бързите производства и много добрата срочност при решаване на преписките.

Публикувано от: novinata.bg