0464675001466660638_664350_600x458

Най-бедните региони в ЕС се нуждаят от подкрепа и специални стратегии

Евродепутатите заявиха, че проектите, допринасящи за икономическото и социалното сближаване между регионите в ЕС, трябва да останат приоритет за инвестиционните политики на ЕС въпреки натиска върху бюджета на ЕС.

Отрицателните последици от икономическата и финансовата криза, особено за регионите с нисък растеж, намалиха ползотворния ефект от бюджетните политики, което доведе до съкращения в публичните инвестиции, подчертаха евродепутатите в резолюция, приета с 488 гласа „за“, 90 „против“ и 114 „въздържал се“ във вторник.

Освен приоритетно финансиране от ЕС тези региони се нуждаят от специално обособени стратегии, за да се преодолеят различията и да се предложат динамични перспективи за населението им.

Евродепутатите призовават за мерки за:

  • дефиниране на „изоставащи“ региони на ниво NUTS III и по-добре насочено финансиране за тях;
  • подпомагане на образованието и професионалното обучение, за да се намали безработицата и да се насърчат младите хора да останат в съответните региони;
  • осигуряване на по-лесен достъп до кредити за предприятията;
  • подпомагане и подобряване на управлението на регионалните институции; и
  • подпомагане на продуктивни стопански дейности като устойчив туризъм, кръгова икономика и земеделие.

Докладчикът Микела Джуфрида (С&Д, Италия)  заяви: „Този доклад е продължение на една инициатива, която започнахме през 2015 г. с комисар Крецу, за повишаване на осведомеността относно предизвикателствата, пред които са изправени изоставащите региони, и относно трудностите, с които те се сблъскват. Тези трудности допълнително се задълбочиха в резултат на рецесията. Мисля, че е много важно да продължим да съзнаваме жизненоважната роля на кохезионната политика за засилване на конкурентоспособността. Тези региони са в много неравностойно положение и подпомагането им е приоритет за Европейския съюз.“

Георги Пирински (С&Д, България) заяви: „В Европа има 47 изоставащи региони, в които има висока безработица, бедност, социално изключване и ниско ниво на инвестиции. В България изоставащите региони се характеризират с нисък доход. Със своята Резолюция Европейският парламент призовава за стратегии, програми и действия, които са съобразени с различните нужди на отделните изоставащи региони. Необходимо е наред със социалните инвестиции да се осигури приоритет и на политиките за реиндустриализация, както и подходяща комбинация на субсидии и финансови инструменти, така че да се постигне нужният напредък. По такъв начин следва да се преодолява сегашната тенденция за изоставащи темпове на развитие на тези региони, която увеличава неравенствата.“

Доклад на ЕК относно конкурентоспособността в регионите с нисък растеж и ниско развитие, публикуван през април на 2017 г., поставя акцент  върху 47 изоставащи региона в 8 държави членки: „региони с нисък растеж“ с брутен вътрешен продукт близък до средния за ЕС, но с ниски темпове на растеж (в Италия, Испания, Гърция и Португалия), и „региони с ниски доходи“ с нисък брутен вътрешен продукт, но с окуражителни тенденции за растеж (в България, Румъния, Унгария и Полша).  

Приблизително един на всеки шест граждани на ЕС живее в изоставащ регион (83 милиона жители), от които 32 милиона живеят в региони с ниски доходи и 51 милиона – в региони с нисък растеж.

Публикувано от: novinata.bg