UNSS

Министър Петков: Глобализацията и технологичните промени повишават изискванията към работната сила

Глобализацията и технологичните промени непрекъснато поставят нови изисквания към работната сила, като все по-често се изискват умения от по-високо ниво и с по-широк обхват. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на участието си в международна кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“.

Наред с качественото образование и квалификация от работещите се изисква компетентност в областта на цифровите технологии и владеене на чужди езици, както и притежаване на социално-когнитивни умения като творческо мислене, умения за решаване на проблеми, умения за общуване, готовност за учене на нови неща, способност за вземане на решения, добави министърът на труда.

Петков подчерта, че интензивното навлизане на съвременните информационни и комуникационни технологии, иновациите и необходимостта от по-голяма гъвкавост ще доведе и до по-силно навлизане и разширяване прилагането на нови форми на заетост и организация на труда. Той обърна внимание, че определянето на точните знания и умения за новите работни места и по-доброто обвързване на политиките за образование и обучение и заетостта е сред приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС.

 В изказването си министър Петков посочи още, че основните предизвикателства пред националната политика за заетост, образование и обучение са  свързани с развиването на дейностите за регулярно проучване на бъдещите потребности от знания и умения за постигане на по-добро съответствие с изискванията на работните места. Трябва да се отбележи важната роля на социалните партньори, и най-вече на работодателите в този процес. Те трябва да осигурят навременна информация за бъдещото развитие на бизнеса и свързаните с него потребности от работна сила с определени знания и умения, и да насърчават и подкрепят инвестициите в непрекъснатото развитие на човешкия капитал, посочи министър Петков.

 Той добави, че изпреварващата информация за бъдещите потребности от квалифицирана работна сила е основа за актуализиране на учебните програми за ученици и възрастни, за определяне на приема за обучение в средните и висшите училища, за разработването на мерки и програми за обучение и квалификация на безработни и заети лица, за развитие на дейностите по професионално и кариерно ориентиране съобразно потребностите на пазара на труда. Всичко това ще допринесе за намаляване на несъответствията между търсене и предлагане на работна сила, за развитието на предприятията и конкурентоспособността на българската икономика, каза министър Петков.

Публикувано от: novinata.bg