изтеглен файл (2)

Определиха съставът на одитния комитет на МФ

Със заповед на министъра на финансите и след проведена процедура за подбор на външни членове в Министерството на финансите, е сформиран одитен комитет. Той е създаден в изпълнение на изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, според които в министерствата задължително се създават одитни комитети, които се състоят от 3 до 5 членове, включително и председател, като най-малко две трети от тях са външни за организацията лица.

Съставът на одитния комитет на МФ е от трима членове – Георги Йорданов, проф. д-р Огнян Симеонов и Надежда Тодорова , а неговият мандат е три години. Предвижда се Комитетът да провежда заседания най-малко един път на два месеца.

Одитният комитет ще подпомага и ще консултира дейността на министъра на финансите и ръководството на Министерството по отношение на ефективността на изградените системи за финансово управление и контрол, процесите по финансово отчитане и управлението на риска. Ще приема с решение годишният доклад за дейността по вътрешен одит, като и ще дава становище по годишният доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол.

Публикувано от: novinata.bg