vuzduh_obsujdane-8-400x264

На обществено обсъждане набелязаха мерки за подобряване качеството на въздуха в Пловдив

Обществено обсъждане на разработения Проект на Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Община Пловдив и План за действие към същата за периода 2018 – 2023 г. се проведе днес в Градския дом на културата „Борис Христов“.

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“ Той стартира през месец май, когато бяха подписани договорите за безвъзмездна финансова помощ.

Мерките, които Община Пловдив е разписала, са свързани с намаляване на вредните емисии от всекидневната употреба на отопление на въглища и от транспортния сектор.

„По отношение на битовия сектор мерките са свързани с много голямо финансиране. Надяваме се скоро да излязат изискванията и критериите за кандидатстване по ОП „Околна средa“, където бихме могли да финансираме основните мерки, които са: подмяна на технически съоръжения, а именно – печки, евентуално филтри, защото те също фигурират в индикативната програма и като цяло потреблението за преминаване от един вид гориво към друг“, посочи ръководителят на проекта Елана Найденова.

Мерките по транспорта са свързани с интегриране, регулиране на кръстовищата с оглед натоварването, велоалеи, контрол върху строителни обекти, покривала на камионите, използване на екологосъобразни горива, почистване на улиците чрез машинно миене и метене.

„200 000 лева от бюджета на Община Пловдив ще бъдат заделени за закупуване на станции за замерване на въздуха, които са лицензирани и качествено показват какъв е въздухът в града“, посочи заместник-кметът Розалин Петков. „В момента в Пловдив има само две, но и двете са на Министерството на околната среда и водите. Заложили сме и средства за прочуване в район „Централен“ за какво е отоплението на домакинствата, за да може в следващия програмен период да кандидатстваме за финансиране от Световната банка“, обясни още заместник-кметът.

Към момента в Община Пловдив са постъпили няколко предложения по програмата, които ще бъдат коментирани по време на съвет за оценка и качеството на атмосферния въздух.

„Община Пловдив контролира и управлява дейностите по отношение опазване чистотата на  атмосферния въздух, но на практика отговорността е на всеки един гражданин“, акцентира Елена Найденова.

Чрез програмата за КАВ се проучва и анализа произхода на различните замърсители- групиране на източниците на емисии по сектори. Прави се обща комплексна оценка на КАВ за анализ на причините за превишенията на нормите, включително анализ на влиянието на метеорологичните условия върху задържането на замърсители в атмосферата. Разработва се сценарий с мерки за оценка на развитието на КАВ за периода 2018-2023 г. и оценка на разходите за изпълнение на мерките.

Приоритетни мерки за периода до 2023 г., заложени в програмата са подробно проучване на община Пловдив за точно определяне на броя на домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища- 2018 г.

На основата на извършената точна инвентаризация на изгарянето на твърди горива за битово отопление, предприемане на мерки за намаляване на емисиите от изгарянето на твърди горива за битово отопление в периода 2018-2023 г. са свързани с: поетапна подмяна на стари и неефективни горивни инсталации/печки с нови и модернизирани и/или монтиране на филтри към горивните инсталации; присъединяване към ТЕЦ; присъединяване към газ; отопление с ефективни климатични инсталации- електроенергия.

Изпълнението на мерките за намаляване на емисиите от изгарянето на твърди горива за битово отопление зависи от осигуреното финансиране на дейностите по ОПОС 2014-2020 г. и други международни източници.

´ Дългосрочни мерки за периода до 2023 г., които Община Пловдив изпълнява вече от няколко години са:

 •  Оптимизиране на транспортната схема в община Пловдив
 •  Изграждане и поддържане на пътната инфраструктура, улици и тротоари
 • Дейности по озеленяване и поддържане на зелени площи, вкл. контрол на паркирането на автомобили в зелени площи
 • Ограничаване на използването на инертни материали и замяната им с химически заместители при зимното поддържане на уличната мрежа.
 • Контрол върху емисиите от промишлените инсталации
 • Контрол за недопускане на изгарянето на отпадъци
 • Контрол за недопускане на разпрашаване от строителни площадки
 • Контрол за спазване на изискванията за покриване на тежкотоварните камиони при транспортиране на насипни товари.
 • Поддържане на високи критерии за евростандарт за фирмите превозвачи обслужващи обществения транспорт и извършващи комунални дейности
 • Изграждане и поддържане на велоалеи на територията на гр. Пловдив
 • Насърчаване на използването на автомобили с ниски и нулеви емисии
 • Изграждане на инфраструктура за зареждане и поддръжка на електромобили
 • Реализация на мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради в съответствие с Национална програма за енергийна ефективност

´ Краткосрочни и средносрочни мерки за периода до 2021 г.:

 • Разработване на методика за въвеждане на зона с ниски емисии на територията на община Пловдив, в съответствие с изискванията на чл. 28а от ЗЧАВ
 • Разработване на препоръчителен списък с отоплителни уреди, отговарящи на действащите ЕС стандарти
 • Въвеждане на стимули за използване на по-малко автомобилен транспорт на малки разстояния за сметка на придвижване с обществен транспорт или велосипед
 • Въвеждане на ограничения за движението на лични автомобили в ЦГЧ при неблагоприятни метеорологични условия и завишена концентрация на ФПЧ10 или NO2
 • Спазване на изисквания към съдържанието на пусканите на пазара твърди горива.

vuzduh_obsujdane (4) vuzduh_obsujdane (5) 

Публикувано от: novinata.bg