site (33)

Междуведомствената работна група по деинституционализация набеляза мерки за подобряване на качеството на социалните услуги за деца

Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация на грижата за деца обсъди проблемите в центровете за настаняване от семеен тип и набеляза мерки за преодоляването им. По време на заседанието беше взето решение да се извърши анализ на качеството и ролята на резидентната грижа в системата от мерки за закрила на детето. Ще се разработят и предложения за подобряване на качеството и организацията на резидентните услуги, като се отчетат особеностите на центровете за различните групи деца в риск.

Заседанието беше председателствано от вицепремиера Томислав Дончев. В него участваха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на образованието и науката, Министерството на земеделието и храните, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и Националното сдружение на общините в България. 

Експертната работна група за координация на изпълнението на актуализирания план за деинституционализация на грижите за деца ще разработи и предложение за интегриран подход при предоставянето на резидентни грижи за деца в общините, за да се подобри взаимодействието с останалите социални услуги в общността, образователните и здравните услуги.

Беше обсъдена и необходимостта от създаването на система за квалификация, мотивация и продължаващо обучение на служителите в социалните услуги. Министерството на труда и социалната политика разработва проект на Закон за социалните услуги. Независимият контрол и мониторинг на качеството на услугите ще бъде част от неговата концепция, каза министър Петков.

Съгласно набелязаните мерки ДАЗД ще инициира и организира актуализиране на Нредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Инспекторите на агенцията ще осъществяват редовен контрол и мониторинг на услугите за деца. От своя страна общините следва да осъществяват редовен контрол дали персоналът в центровете за настаняване от семеен тип спазва стандартите за предоставяне на услугите за деца. Местните власти ще трябва да вземат мерки и за подобряване на подбора на социалните работници в резидентните услуги.

Публикувано от: novinata.bg