OPRCHR-2014-2020

Промени в ОП „Развитие на човешките ресурси“ осигуряват по-голямо финансиране за мерки срещу социалното изключване

Правителството прие второ изменение в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

В хода на изпълнението на оперативната програма се установи необходимост от промени, в резултат от благоприятното развитие на пазара на труда и наблюдавания траен спад на нивата на безработица за периода 2013-2017 г. За посочения период коефициентът на безработица е намалял от 13,4% до 6,6 на сто.

На основание постигнатия двоен спад на процента на безработица и с цел преодоляване на негативните демографски процеси, високите нива на бедност сред населението, включително риска от социално изключване, се прехвърлят средства от Приоритетна ос №1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ към Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на оперативната програма.

Пренасочените средства ще бъдат в подкрепа на дейности, свързани с почасово предоставяне на услуги за дългосрочна грижа, предвид демографските предизвикателства, пред които е изправена страната, деинституционализацията за деца и възрастни лица, както и дейности, попадащи в обхвата на Европейския стълб за социални права.

Публикувано от: novinata.bg