«Ùåëêóí÷èê» 

   Ï.È. ×àéêîâñêèé

Áàëåò â äâóõ äåéñòâèÿõ

Ëèáðåòòî Ìàðèóñà Ïåòèïà

Õîðåîãðàôèÿ Âàñèëèÿ Âàéíîíåíà, Ñåðãåÿ Áîáðîâà

Ïîñòàíîâêà - íàð. àðò. ðåñï. Áàøêàðòîñòàí Çèíîâ Àðêàäèé

Õóäîæíèê–ïîñòàíîâùèê - Êðèñòèíà Ôåäîðîâà

Ïðåìüåðà ñîñòîÿëàñü 23.10.2008Äåéñòâóþùèå ëèöà è èñïîëíèòåëè

Ñîâåòíèê ìåäèöèíû Øòàëüáàóì – À. Íîñîâ

– Áàëüâà Àëåêñåé,

Ôðàó Øòàëüáàóì, åãî æåíà - Àâëîäååâà Òàòüÿíà

Ìàðè, èõ äî÷ü - Ñíåãèíà Àííà

Ôðèö, åå áðàò - Âëàñîâà Íàäåæäà

Áàáóøêà - Êîðåøíèêîâà Àíàñòàñèÿ

Äåäóøêà - Çåâèí Àëåêñàíäð

Äðîññåëüìåéåð, èçîáðåòàòåëü è êóêîëüíûé ìàñòåð

          - íàð. àðò. Ðîññèè Êóèìîâ Àëåêñàíäð

Ïðèíö - Êàïóñòèí Âÿ÷åñëàâ

Ùåëêóí÷èê - áîåö - Çóáêîâ Àëåêñàíäð

         - Øïèëåâ Âàëåðèé

Ìàëåíüêèé ìûøîíîê - Âëàñîâà Íàäåæäà

Ìûøèíûé êîðîëü - Çûêîâ Äåìèä

          Ìåõàíè÷åñêèå êóêëû

Àðëåêèí - Ãóêëåíêîâ Âàëåðèé

Êîëîìáèíà - Ãîðîøêî Íàòàøà

Àðàï÷îíîê - Êàðíàóõîâ Èâàí

           Èñïàíñêèé òàíåö 

- Âäîâèíà Êàòåðèíà

- Ãåðìåçååâà À

- Êàçàíöåâà Àííà

- Ðóêîñóåâ Íèêîëàé

- Àñèíüÿðîâ Àíäðåé

           Âîñòî÷íûé òàíåö 

Ñîëî - Êîðåøíèêîâà Àíàñòàñèÿ

            Êèòàéñêèé òàíåö

Âëàñîâà Íàäåæäà, Ãåðìåçååâà À, Å ×åðêàøèíà,

Êàðíàóõîâ Èâàí

            Ðóññêèé òàíåö

Âëàñîâà Íàäåæäà

Ãåðìèçååâà À

×åðêàøèíà Å

            Ôðàíöóçñêèé òàíåö 

Ñîëî - Áóëãóòîâà Åêàòåðèíà

 Банско – домакин на балетен фестивал в първите дни на Новата година

За четвърта поредна година, под патронажа на кмета Георги Икономов, жителите и гостите на Банско ще могат да съчетаят емоциите от зимните спортове с изяществото на класическия танц. От 4 до 6 януари, всяка вечер от 18 часа на сцената на читалище „Никола Й. Вапцаров”, балетната трупа на Варненска опера, заедно с гостуващи солисти от Кремълския балет в Москва, ще представят ярки образци на танцовото изкуство. Три от най-популярните балетни постановки ще бъдат представени на публиката в зимния курорт.

 

      ЛЕШНИКОТРОШАЧКАТА от Пьотр И. Чайковски е балет-приказка в две действия по приказката на Ернст Теодор Амадеус Хофман „Лешникотрошачката и царят на мишките”. Сюжетът разказва за малката Мари, която мечтае за истински коледен подарък, но вместо него получава лешникотрошачка с формата на войник в красива униформа. Мечтата все пак се сбъдва – сънят отвежда Мари в едно вълшебно царство и там тя танцува в обятията на своя Принц Лешникотрошач. Тя преживява чудни приключения, среща крал и кралица, мишки и цяла армия от оловни войници. Куклите й показват очарователни танци от Испания, Китай, Русия, Франция, а накрая всички се завъртат в един щастлив финален валс.

     

      ЗЛЕ ОПАЗЕНОТО МОМИЧЕ от Лудвиг Хертел е едно от първите класически балетни произведения. То ще бъде представено в нова хореографска редакция от солиста на Большой Театър Сергей Антонов. Премиерата на творбата е в далечната 1789 г. в Бордо, Франция и от тогава е сред най-предпочитаните заглавия. Сюжетът разказва за любовта между Лиза и Колен, която е заплашена от подлите намерения на майката на девойката – Марцелина, която иска да я омъжи по сметка. Бавно и неусетно чувствата между двамата младежи се засилват и преборват нечестния план на майката, която се оказва принудена да даде благословията си. В своята версия Сергей Антонов добавя нови персонажи: циганката, която гадае на влюбените Лиза и Колен, предсказвайки им бъдещата сватба и Марцелина, майката на Лиза. Балетът е развит на основата на класическия танц, но съдържа много комически и игрови ситуации, което го прави привлекателен за широката публика от най-различни възрасти.

 

      ЛЕБЕДОВО ЕЗЕРО с гениалната музика на П. И. Чайковски е най-значимото балетно произведение в света, символ на класическия балет. В основата на сюжета е старинна немска легенда за красивата принцеса Одета, превърната в лебед от злия магьосник Робарт. Варненската постановка запазва класическата редакция на балета, с нейното лирическо очарование, одухотвореност, в която музиката и танца са в хармония. Фото

 

      Билетите са на цени 40 лв. за възрастни и 20 лв. за деца. Могат да се закупят на касата на читалище „Н. Вапцаров”-Банско и в Посетителски Информационен Център, да се резервират на телефон +359 878 662 364; +359 888 745 689 или онлайн в мрежатаwww.eventim.bg.

 

Публикувано от: novinata.bg