изтеглен файл (1)

ЕК санкционира България заради нарушения в няколко области

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията спрямо България, са в следните области:

Ø  Цифров единен пазар

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България поради липса на уведомление за цялостно транспониране в националното законодателство на разпоредбите на ЕС в областта на колективното управление на авторското право и сродните му права и на многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн (Директивата относно колективното управление на правата — Директива 2014/26/ЕС). Комисията призовава Съда да наложи финансови санкции на България в размер на 19 121,60 EUR на ден.

Ø  Морско дело и рибарство

Европейската комисия реши да предяви искове пред Съда на ЕС срещу България и още две държави членки за това, че не са я уведомили или са направили само частично уведомяване за националните мерки за транспониране на правилата на ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране (Директива 2014/89/ЕС).  Комисията ще поиска Съдът да наложи дневна парична санкция в размер на 14 089,60 EUR на ден на България, считано от датата на постановяване на съдебното решение до момента, в който Директивата бъде напълно транспонирана в националния правен ред.

Ø  Правосъдие, потребители и равенство между половете

Комисията прикани настоятелно България и още седем държави членки да транспонират „4-тата Директива относно борбата с изпирането на пари“ (Директива (ЕС) 2015/849) в националното си законодателство, тъй като те не са уведомили Комисията за въведени мерки за транспониране и законопроектите им все още се разглеждат в рамките на националните законодателни процедури. Всички държави членки трябваше да транспонират тази директива до 26 юни 2017 г.

Публикувано от: novinata.bg