news-45789-92436

Общинските съветници от ГЕРБ-Сливен присъстваха на Общественото обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2016г.

На обсъждането присъстваха още кметът на Сливен и член на ГЕРБ Стефан Радев и заместник-кметовете Румен Иванов, Стоян Марков и Пепа Чиликова, председателят на Общинския съвет в Сливен Димитър Митев, кметове на населени места и граждани.

„През отчетния период дейността на общината беше насочена към осигуряване изпълнението на приоритетите, целите и мерките, заложени в програмата за икономическо развитие и ефективното управление на финансовите ресурси. Ограничаването на финансовия ресурс (местни приходи) създаде редица затруднения за финансирането на местните и дофинансираните държавни дейности“, каза зам.–кметът Румен Иванов.

От представения отчет става ясно, че постъпленията от приходи са в размер на 8 354 5570 лв., като уточненият годишен план за приходите е изпълнен на 72%. Взаимоотношенията на общината с централния бюджет – трансфери /субсидии/ са изпълнени на 100% от годишния план. В общата субсидия за държавни дейности има увеличение спрямо 2015г. със 7,2 на сто; целевата субсидия за капиталови разходи бележи увеличение спрямо 2015 г. с 238,5 на сто. Целевите трансфери за предотвратяване и ликвидиране на последици от бедствия и аварии са 12827 лв., като намалението е с 95,8 на сто. От отчета става ясно още, че целевите трансфери за компенсации на безплатни и по намалени цени пътувания на ветерани от войните и военноинвалиди, субсидии за вътрешноградски транспорт, учащи, възрастни граждани и безплатен превоз на ученици до 16 г. е в размер на 1 374 756 лв.

Отчетеният положителен нетен размер на временните безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз представлява превишение на възстановените над предоставените заеми. Ползваният заем от средствата за делегирани държавни дейности за местни дейности и дофинансирани държавни дейности през 2014 г. – 3 090 495 лв. е частично възстановен, като остатъкът е 2 475 170 лв.

Отчетени са погасяванията  на главниците по дългосрочни заеми от „Дексиа” -2 244 953 лв. и „Търговска банка Д” -7 444 948 лв.; погашения по краткосрочни заеми в размер на 900 302 лв. и дългосрочни заеми -4 537 754лв. от „Фонд за органите за местно самоуправление в България – ФЛАГ“; получен облигационен заем (250 000 000 лв.); внесени отчисления на основание Закона за управление на отпадъците -11 090 лв. Бюджетните разходи за 2016 г. са в размер на 83 545 570 лв. и Годишният план за разходите е изпълнен на 72,1 на сто. Разходите за делегираните държавни дейности – 43 470 878 лв. са изпълнени 85,2 на сто и представляват 52 на сто от общия обем на разходите. Планът за разходите за финансиране на местни дейности и дофинансиране на държавните дейности – 40 074 692 лв. е изпълнен на 61,8 на сто. През 2016 г. са извършени общо капиталови разходи за 18 217 443 лв., а инвестиционната програма на общината е изпълнена на 48 на сто. След публичната дискусия, организирана от председателя на Общински съвет Димитър Митев, съгласно разпоредбите на чл. 140 на Закона за публичните финанси,  предстои отчетът на бюджет 2016 г. на Община Сливен  да бъде внесен за одобрение на заседание на местния парламент в края на септември.

Публикувано от: novinata.bg