VSU_logo

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър“ откри магистърска програма „Управление на културния туризъм“

Във връзка с получени запитвания относно новата магистърската програма „Управление на културния туризъм“ на ВСУ “Черноризец Храбър“Варна, оттам предоставят допълнителна информация.  

Учебните програми и планове на програмата, както и организацията на учебния процес, предоставят благоприятни и безспорни възможности за повишаване на квалификацията и професионалната култура както на работещите, така и на  бъдещи кадри в областта на културния туризъм. Този все по-бързо  развиващ се отрасъл привлича стотици милиони хора по света към постиженията на човешката цивилизация. Интересът към културния туризъм показва устойчива тенденция на развитие. Затова  като наши цели сме определили:

–          да повишим уменията на участниците в магистърската програма да организират и предлагат цялостни туристически пакети на базата на културния туризъм:  посещения и  представяне на културни обекти; исторически забележителности; национални традиции и обичаи; национална кухня и други прояви;

–          да придобият умения за стратегическо планиране и осъществяване на бизнес програми;

–          усвояване на нормативните изисквания за развитие на културния туризъм;

–          да  обогатят уменията си и чрез посещение и запознаване с практиката на държави с безспорни постижения в сферата на културния – Италия, Флоренция;

–          магистрите да се запознаят с възможността и начините за координиране дейността между структурите на частния туристически бизнес и общинската и държавна администрация в областта на туризма;

–          да се използват възможностите за популяризиране на дейността  чрез използване възможностите на съвременните технологии – онлайн комуникация, социални мрежи и други съвременни методи;

–          да се запознаят с възможностите за включване и участие в проекти в областта на туризма по национални и европейски програми;

–          да се обогатят  контактите между участници и експерти в областта на туризма за бъдещо успешно сътрудничество и развитие;

 В продължение на нашето предишно съобщение предоставяме на Вашето внимание по-подробна информация относно учебната програма, за изучаваните дисциплини и преподавателския състав на магистърската програма „Управление на културния туризъм“:

проф. Николай Овчаров: „Управление на комуникационни стратегии на културното наследство“ и „Социализиране на туристически атракции“

 доц. д-р Румен Драганов: „Управление на туристически културни структури“ и

„Нормативни и правни уредби в туризма“

 проф. Божидар Димитров: „Митологизиране на реалности и културен туризъм“

 проф. Милко Петров: „Изграждане и управление на корпоративен имидж и репутация“

 доц. Д-р Георги Калагларски: „ ПР комуникация на туристически културни дестинации“; „Медийни политики на туристически агенции и въздействие на обществени структури“

 проф. Христо Кафтанджиев: „Рекламна комуникация на туристически културни обекти“ – практикум

 проф. Здравко Райков: „Креативен културен туризъм“ – практикум

 Иво Хаджимишев: Академичен уъркшоп: Фотосафари „Визуално изкуство и представяне на туристически културни обекти“ – практикум във Венеция

 По време на учебния процес ще бъдат поканени и специалисти от чужбина. Ръководители на магистърската програма са проф. Николай Овчаров и доц. Георги Калагларски.

 Краткa видеопрезентация на някои от преподавателите и програмата можете да откриете на сайта на университета , както и на видеоканала на програмата в YOUTUBE на следния уеб адрес:

https://www.youtube.com/watch?v=VHzM8Oh1ZNA

 Условия за прием са конкурсен изпит – събеседване.

Изисквания за завършено образование: кандидатите да имат висше образование – образователно-квалификационна степен “бакалавър”/“магистър” и среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от “добър”.

 Учебният процес се организира в три семестъра в продължение на 12 календарни месеца, в редовна и задочна форма на обучение.

 Финансови условия – програмата ще се реализира в два формата: за български специалисти (на български език) – 850 лв. на семестър и за специалисти от други държави (на английски език) – 1200 евро на семестър.

 Дипломата, която получават завършилите магистърската програма „Управление на културния туризъм“ е със знаците на Европейската комисия за качество на образователния процес – DS Label и за прилагането на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити – ECTS Label и дава възможност за работа в държавите членки на Европейския съюз.

 За повече информация и въпроси относно програмата, за кандидатстване и записване може да потърсите:

 Доц. Д-р Георги Калагларски,

Ръководител на магистърската програма

Тел. 0887 235 870;

e-mail: kalaglarsky@yahoo.com

 Инж. Павлета Кръстева,

Координатор на магистърската програма

Тел. 052 359 572 ;  0878 417 494

e-mail: pavleta.krasteva@vfu.bg ; pavleta.krasteva@gmail.com

Публикувано от: novinata.bg